OMX100PS-FIX61-003

   Přístroje komunikují po sériové lince RS232 nebo RS485. Pro komunikaci používá ASCII protokol. Komunikace probíhá v následujícím formátu:

         ASCII: 8 bitů bez parity jeden stop
         DIN MessBus: 7 bitů bez parity jeden stop

   Rychlost přenosu je nastavitelná v menu přístroje a závisí na použitém řídícím procesoru. Adresa přístroje se nastavuje v menu přístroje v rozsahu 0…31. Výrobní nastavení přednastaví vždy ASCII protokol rychlost 9600 Baud adresu 00. Použitý typ linky - RS232 / RS485 - je určen výměnnou kartou kterou přístroj automaticky identifikuje.

PŘÍKAZY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSTROJE
   Vlastní příkaz je tvořen dvojicí číslo písmeno u kterého záleží na velikosti. Vyslílaný řetězec závisí na protokolu a typu linky viz následující tabulka. Řetězec má daný začátek dále následuje dvojice znaků příkazu za kterou může být parametr pokud ho příkaz vyžaduje.


Popis funkcí pro RS232/RS485 komunikaci přístroje OMX100PS-FIX61-003
Menu Popis RS prik. Rozsah hodnot
  Vyčtení identifikace
Vyslání identifikace přístroje(okamžitě vyšle řetězec zakončený ">TTTTTTTTTTTT,CC-ccc-MMMMMM", kde "TTTTTTTTTTTT" je 12 znaků typu přístroje "CC-ccc" jsou dva znaky základního čísla verze a tři znaky podverze "MMMMMM" je šest znaků aktuálního módu přístroje)
1Y  
  Vyčítání displeje
Nastavení vysílané hodnoty na posílání "R DDDDDDT", kde R stav relé, D je číslo nebo znaménko a T je tečka a může bít umístěna kdekoliv mezi čísly
1X  
  Hodnota kanálu A
Nastavení vysílání na desetinné číslo hodnoty v kanálu A (možno i se znaménkem -)
1x  
  Hodnota kanálu B
Nastavení vysílání na desetinné číslo hodnoty v kanálu B (možno i se znaménkem -)
2x  
  Hodnota kanálu C
Nastavení vysílání na desetinné číslo hodnoty v kanálu C (možno i se znaménkem -)
3x  
  Hodnota kanálu D
Nastavení vysílání na desetinné číslo hodnoty v kanálu D (možno i se znaménkem -)
4x  
  Hodnota kanálu E
Nastavení vysílání na desetinné číslo hodnoty v kanálu E (možno i se znaménkem -)
5x  
  Hodnota kanálu F
Nastavení vysílání na desetinné číslo hodnoty v kanálu F (možno i se znaménkem -)
6x  
  Hodnotu všech kanálů
Vrátí ihned hodnotu všech kanálů
7W  
  Pom. vstupy
Stav pomocných vstupů přistroje.
3X  


Symbol Význam příkazu Symbol Význam parametru
Nastavení hodnoty pro vysílání Celé číslo
Nastavení položky Výběr = celé číslo(pořadí ve výběru - první je 0)
Provedení příslušné akce Desetinné číslo
Dynamické položky - položka nemusí být vždy viditelná Text - tisknutelné ASCII znaky
Práva - u položky lze nastavit práva Intel HEX formát
Položka je určena HW a nastavením přístroje. RS příkaz je určen HW a nastavením přístroje. Není-li povolen přístroj vrací odpověď "?".
Defaultní nastavení přístroje do kterého se dá přístroj jednoduše nastavit v položde "SERVIS"-"OBNOVA" nebo "VSTUP"-"TYP" dle typu přístoje.
PM
Parametr RS příkazu který se nastavuje pomocí příkazu "1P".
   Příkaz se uplatní pro všechny kanály
   Příkaz se uplatní pro kanál který je trvale zobrazenýPODROBNÝ POPIS KOMUNIKACE PO SÉRIOVÉ LINCE

Akce Typ Protokol

Přenášená data

Vyžádání dat (PC) 232 ASCII # A A <CR>  
MessBus

Není - data se vysílají neustále

485 ASCII # A A <CR>  
MessBus <SADR> <ENQ>  
Vysílání dat z přístroje 232 ASCII > D (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) <CR>  
MessBus <SADR> D (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) <ETX> <BCC>
485 ASCII > D (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) <CR>  
MessBus <SADR> D (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) <ETX> <BCC>
Potvrzení přijetí dat (PC) 485 MB ok <DLE> 1  
bad <NAK>  
Vyslání adresy (PC) před příkazem 485 MessBus <EADR> <ENQ>  
Potvrzení adresy (přístroj) 485 MessBus <SADR> <ENQ>  
Vyslání příkazu(PC) 232 ASCII # A A Č P (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) <CR>
MessBus <STX> $ A A Č P (D) (D) (D) (D) (D) <ETX> <BCC>
485 ASCII # A A Č P (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) <CR>
MessBus <STX> $ A A Č P (D) (D) (D) (D) (D) <ETX> <BCC>
Potvrzení příkazu (přístroj) 232 A ok ! A A <CR>  
bad ? A A <CR>  
MessBus

Není - data se vysílají neustále

485 A ok ! A A <CR>  
bad ? A A <CR>  
MB ok <DLE> 1  
bad <NAK>  


Legenda
# 35 23h Začátek příkazu
AA 0...31  Dva znaky adresy přístroje (posílané v ASCII - desítky a jednotky př. "01")
<CR> 13 0Dh Konec příkazu
<SP> 32 20h mezera
ČP   Číslo a příkaz -kód příkazu
D   Data - obvykle znaky "0"..."9" "." "-"; (D) může prodloužit data
R 30h...3Fh  Stav relé; prvnímu relé odpovídá nultý bit
! 33 21h Kladné potvrzení příkazu
? 63 3Fh Záporné potvrzení příkazu (chyba)
> 62 3Eh Začátek vysílaných dat
<STX> 2 02h Začátek textu
<ETX> 3 03h Konec textu
<SADR> adresa+60h Výzva k odeslání z adresy
<EADR> adresa+40h  Výzva k přijetí příkazu na adrese
<ENQ> 5 05h Ukončení adresy
<DLE>1 16 49 10h 31h Potvrzení správné zprávy
<NAK> 21 15h Potvrzení chybné zprávy
<BCC>     Kontrolní součet - se znaky od <STX> po <ETX> provede funkci XOR