OMX333DC 62-002

   Přístroje komunikují po sériové lince RS232 nebo RS485. Pro komunikaci používá ASCII protokol. Komunikace probíhá v následujícím formátu:

         ASCII: 8 bitů bez parity jeden stop
         DIN MessBus: 7 bitů bez parity jeden stop

   Rychlost přenosu je nastavitelná v menu přístroje a závisí na použitém řídícím procesoru. Adresa přístroje se nastavuje v menu přístroje v rozsahu 0…31. Výrobní nastavení přednastaví vždy ASCII protokol rychlost 9600 Baud adresu 00. Použitý typ linky - RS232 / RS485 - je určen výměnnou kartou kterou přístroj automaticky identifikuje.

PŘÍKAZY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSTROJE
   Vlastní příkaz je tvořen dvojicí číslo písmeno u kterého záleží na velikosti. Vyslílaný řetězec závisí na protokolu a typu linky viz následující tabulka. Řetězec má daný začátek dále následuje dvojice znaků příkazu za kterou může být parametr pokud ho příkaz vyžaduje.


Popis funkcí pro RS232/RS485 komunikaci přístroje OMX333DC 62-002
Menu Popis RS prik. Rozsah hodnot
  Zabezpečení přenosu
Vrátí jako 4 HEX znaky, první Byte je XOR, druhý ADD
6S  
  Instalované kanály
Informace o instalovaných kanálech
4X  
  Hodnota kanálu A
Nastavení vysílání na desetinné číslo hodnoty v kanálu A (možno i se znaménkem -)
1x  
  Vyčítání displeje
Nastavení vysílané hodnoty na posílání "R DDDDDDT", kde R stav relé, D je číslo nebo znaménko a T je tečka a může bít umístěna kdekoliv mezi čísly
1X  
  Dálkový start
Spušťění jednoho odměru - hodnoty budou nastavena až po odměření
7X  
  Opakované měření
Povolení opakovaného měření
8X  
  Vyčtení identifikace
Vyslání identifikace přístroje(okamžitě vyšle řetězec zakončený ">TTTTTTTTTTTT,CC-ccc-MMMMMM", kde "TTTTTTTTTTTT" je 12 znaků typu přístroje "CC-ccc" jsou dva znaky základního čísla verze a tři znaky podverze "MMMMMM" je šest znaků aktuálního módu přístroje)
1Y  
  Konfigurace přístroje
Vyšle konfiguraci přístroje ">RROOVV", kde RR je informace o přítomnosti relé, OO je: bit 0:AV, bit 1:RS, bit 2:RS232/RS485, 3-5:Flash *), bit 6:RTC, bit 7:FAST FLASH, VV=stav pomocných vstupů 1=sepnuto. *) Starší verze Flash = 0=bez,1=1Mb,2=2Mb,3=4Mb, ... Nová verze Flash = 0=bez,1=4Mb,2=8Mb,3=16Mb, ... (Pro OM 602UQC VV bit.0 znamená linkový vstup) Pro přístroje s 32 bitovou architekturou rozšířeno: Vyšle konfiguraci přístroje ">RROOVVAADD", kde: OO bit 0:AV označuje že obsahuje AV a AA počet kolik analogů, pokud je bit 7:FAST(FRAM) tak je jiná řada velikostí: 0=8kB, 1=32kB.... AA je počet analogů DD je typ dat: bit 7:USB / OM Link, bity 6..0 je upřesnění dat: 0=nic, 1=RS485, 2=RS232, 3=PROFIBUS, 4=LAN, 5=CAN
1Z  
CHA.;C. A;SET.;MIN Nastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemNastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemNastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemNásobící konstanta (Nastavení hodnoty desetinného čísla)
Hodnota násobící konstanty
1I od :-1999 do :1999
  Výrobní nastavení - ???=0
CHA.;C. A;SET.;MAX Nastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemNastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemNastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemMaximum (Nastavení hodnoty desetinného čísla)
Hodnota odpovídající maximální hodnotě vstupního rozsahu
2I od :-1999 do :1999
  Výrobní nastavení - ???=100
OUT.;LIM.;L 1.;L. 1 Nastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemNastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemNastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemNastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemMez (Nastavení hodnoty desetinného čísla)
Mezní hodnota
1L od :-1999 do :1999
  Výrobní nastavení - ???=25
OUT.;LIM.;L 2.;L. 2 Nastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemNastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemNastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemNastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemMez (Nastavení hodnoty desetinného čísla)
Mezní hodnota
2L od :-1999 do :1999
  Výrobní nastavení - ???=75
OUT.;DAT.;A.PB. Vrátí adresu přístroje na sběrnici PROFIBUS. Povolí její editace v menu.Vrátí adresu přístroje na sběrnici PROFIBUS. Povolí její editace v menu.Vrátí adresu přístroje na sběrnici PROFIBUS. Povolí její editace v menu.Vrátí adresu přístroje na sběrnici PROFIBUS. Povolí její editace v menu.Nastavení vysílání na hodnotu adresi PROFIBUS. (Nastavení vysílání na hodnotu adresy PROFIBUS.)
Vrátí adresu přístroje na sběrnici PROFIBUS. Povolí její editace v menu.
8g  Výrobní nastavení - ???=19
OUT.;A. O.;A.Lo. Nastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemNastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemNastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemNastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemMinimum (Nastavení hodnoty desetinného čísla)
Minimální hodnota displeje odpovídající spodní hodnotě zvoleného rozsahu A.V.
1A od :-1999 do :1999
  Výrobní nastavení - ???=0
OUT.;A. O.;A.Hi. Nastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemNastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemNastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemNastavení hodnoty čísla s desetinnou tečkou a znaménkemMaximum (Nastavení hodnoty desetinného čísla)
Maximální hodnota displeje odpovídající horní hodnotě zvoleného rozsahu A.V.
2A od :-1999 do :1999
  Výrobní nastavení - ???=100


Symbol Význam příkazu Symbol Význam parametru
Nastavení hodnoty pro vysílání Celé číslo
Nastavení položky Výběr = celé číslo(pořadí ve výběru - první je 0)
Provedení příslušné akce Desetinné číslo
Dynamické položky - položka nemusí být vždy viditelná Text - tisknutelné ASCII znaky
Práva - u položky lze nastavit práva Intel HEX formát
Položka je určena HW a nastavením přístroje. RS příkaz je určen HW a nastavením přístroje. Není-li povolen přístroj vrací odpověď "?".
Defaultní nastavení přístroje do kterého se dá přístroj jednoduše nastavit v položde "SERVIS"-"OBNOVA" nebo "VSTUP"-"TYP" dle typu přístoje.
???
Parametr RS příkazu který se nastavuje pomocí příkazu "1P".
   Příkaz se uplatní pro všechny kanály
   Příkaz se uplatní pro kanál který je trvale zobrazenýPODROBNÝ POPIS KOMUNIKACE PO SÉRIOVÉ LINCE

Akce Typ Protokol

Přenášená data

Vyžádání dat (PC) 232 ASCII # A A <CR>  
MessBus

Není - data se vysílají neustále

485 ASCII # A A <CR>  
MessBus <SADR> <ENQ>  
Vysílání dat z přístroje 232 ASCII > D (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) <CR>  
MessBus <SADR> D (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) <ETX> <BCC>
485 ASCII > D (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) <CR>  
MessBus <SADR> D (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) <ETX> <BCC>
Potvrzení přijetí dat (PC) 485 MB ok <DLE> 1  
bad <NAK>  
Vyslání adresy (PC) před příkazem 485 MessBus <EADR> <ENQ>  
Potvrzení adresy (přístroj) 485 MessBus <SADR> <ENQ>  
Vyslání příkazu(PC) 232 ASCII # A A Č P (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) <CR>
MessBus <STX> $ A A Č P (D) (D) (D) (D) (D) <ETX> <BCC>
485 ASCII # A A Č P (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) <CR>
MessBus <STX> $ A A Č P (D) (D) (D) (D) (D) <ETX> <BCC>
Potvrzení příkazu (přístroj) 232 A ok ! A A <CR>  
bad ? A A <CR>  
MessBus

Není - data se vysílají neustále

485 A ok ! A A <CR>  
bad ? A A <CR>  
MB ok <DLE> 1  
bad <NAK>  


Legenda
# 35 23h Začátek příkazu
AA 0...31  Dva znaky adresy přístroje (posílané v ASCII - desítky a jednotky př. "01")
<CR> 13 0Dh Konec příkazu
<SP> 32 20h mezera
ČP   Číslo a příkaz -kód příkazu
D   Data - obvykle znaky "0"..."9" "." "-"; (D) může prodloužit data
R 30h...3Fh  Stav relé; prvnímu relé odpovídá nultý bit
! 33 21h Kladné potvrzení příkazu
? 63 3Fh Záporné potvrzení příkazu (chyba)
> 62 3Eh Začátek vysílaných dat
<STX> 2 02h Začátek textu
<ETX> 3 03h Konec textu
<SADR> adresa+60h Výzva k odeslání z adresy
<EADR> adresa+40h  Výzva k přijetí příkazu na adrese
<ENQ> 5 05h Ukončení adresy
<DLE>1 16 49 10h 31h Potvrzení správné zprávy
<NAK> 21 15h Potvrzení chybné zprávy
<BCC>     Kontrolní součet - se znaky od <STX> po <ETX> provede funkci XOR